Artikkelikuva

Rumakin voi saada tekijänoikeuden suojaa

Tekijänoikeuden suojaa saadakseen työn on ylitettävä niin sanottu teoskynnys.

Kirjallisen tai taiteellisen työn tulee olla omaperäinen ja itsenäinen luovan ilmaisun tulos, eikä kopio tai jäljitelmä. Taiteellisuutta ”hyvää makua” tai ”korkeaa laatua” ei sen sijaan vaadita, eikä työn tekemiseen käytetty aika tai tietotaso vaikuta asian teoskynnyksen ylittymiseen.

Yleisesti hyväksytyn kriteerin mukaan teokseksi katsotaan luovan työn tulos, joka on niin itsenäinen ja omaperäinen, ettei kukaan muu, jos olisi työhön ryhtynyt, olisi tehnyt täysin samanlaista teosta. Teoksen tulee siis olla tekijänsä henkisen luomistyön tulos siten, että se kuvastaa tekijän persoonaa ja siitä käyvät ilmi tekijän vapaat ja luovat valinnat teosta tehtäessä.

Tietoa, ideoita, periaatteita tai ajatuksia ei suojata, vaan niiden teoskynnyksen ylittävää ilmaisumuotoa. Aiheita ei voi kuluttaa loppuun tekijänoikeudellisessa mielessä.

Teoskynnyksen vaatimukset vaihtelevat

Kuvataide, kaunokirjalliset aineistot, sävellykset ja näytelmät mielletään helpommin teoksiksi. Teoskynnys voi ylittyä myös esimerkiksi valokuvissa, tietokonepeleissä- ja ohjelmissa, sanastoissa, koreografioissa, taideteollisuuden tuotteessa, opetusmateriaaleissa tai vasta luonnosvaiheessa olevissa töissä. Vaatimukset voivat olla kuitenkin korkeammat ja omaperäisyyden on oltava huomattavaa.

Tuomioistuin päättää

Teoskynnyksen ylittymisen määrittelee lopulta tuomioistuin, joka päättää saako yksittäistapauksessa kyseessä oleva työ tekijänoikeuden suojaa vai ei. Suomessa myös tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslakiin liittyvistä kysymyksistä. Lausunnot eivät oikeudellisesti sido tuomioistuinta, lausunnon pyytäjää eikä tämän vastapuolta, mutta niistä saa suuntaviivoja teoskynnyksen ylittymisestä ja lain tulkinnasta.

Jos teoskynnys ei ylity, työ voi jäädä kokonaan ilman tekijänoikeuden suojaa, ellei sitä suojata tekijänoikeuden lähioikeuden perusteella. Lähioikeuksia ovat muun muassa luettelon valmistajan oikeus, esiintyville taiteilijoille kuuluvat oikeudet ja kuvatallenteen tuottajan oikeus. Jokin muu aineettomien oikeuksien suojamuoto voi myös tulla kysymykseen, mutta ne vaativat yleensä rekisteröintitoimenpiteitä eivätkä oikeudet synny automaattisesti kuten tekijänoikeus.

Kansainvälinen tekijänoikeus

Tekijänoikeudessa on useita kansainvälisiä sopimuksia, jotka velvoittavat niihin liittyneet maat järjestämään tekijänoikeussuojan myös toisesta sopimusvaltiosta peräisin oleville teoksille.

EU:ssa tekijän taloudelliset oikeudet on osin harmonisoitu, ja EU:n tekijänoikeusdirektiiveissä on säädetty osin korkeampi suoja kuin kansainvälisissä sopimuksissa. Sen sijaan moraalisia oikeuksia, joita ovat muun muassa tekijän nimen ilmoittaminen teoksen yhteydessä ja kielto muuttaa teosta sen kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavasti, koskevia sääntöjä ei ole yhtenäistetty. Niissä voi olla eroja eri EU-maiden välillä, eikä kaikissa EU-maissa ole moraalisia oikeuksia.

Ulkomaiset teokset saavat yleensä Suomen tekijänoikeuslain tasoista suojaa Suomessa edellyttäen, että esimerkiksi suoja-aika on edelleen voimassa. Vastaavasti Suomessa tekijänoikeudellista suojaa saavaa teosta suojataan myös toisissa EU-maissa näiden maiden lakien mukaan. Suojaa saa myös EU:n ulkopuolella, jos kyseinen valtio on liittynyt kansainvälisiin sopimuksiin.

Maija Kärkäs
päällikkö, Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari
European IPR Helpdeskin yhteyshenkilö Suomessa

Rumakin voi saada tekijänoikeuden suojaa

Lisätietoja:

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeus.fi

Yrityksen tekijänoikeusopas

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeuksien kansainvälinen suoja

Digital Single Market

Your Europe Business

Rumakin voi saada tekijänoikeuden suojaa 1

European IPR Helpdesk auttaa maksuttomasti
IP asioissa

European IPR Helpdesk palvelu on tarkoitettu

  • EU:ssa kauppaa käyville tai muutoin kansainvälistyville pk-yrityksille ja
  • EU-rahoitusta hakeville tai jo saaville tahoille.

European IPR Helpdeskistä saa

  • käytännönläheisiä oppaita yritysten näkökulmasta
  • uutiskirjeen
  • webinaareja ja muuta koulutusta
  • yleisneuvontaa konkreettisissa kysymyksissä Helpline-palvelun kautta.

Lue myös

Viikon kysymys: keksintöjen suojaaminen Euroopassa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Aineeton omaisuus kasvun vauhdittajana

Mitä aineettomaan omaisuuteen kuuluu? Aineetonta omaisuutta ovat esimerkiksi yrityksen nimi, tekniset keksinnöt tai menetelmät, muotoilut, palvelukonseptit, brändi,...

www.aineetonansainta.fi – tarjoaa työkaluja IPR-strategian tekemiseen

Eri alojen yrityksillä on ainutlaatuista osaamista: omaperäisiä ideoita, tuotteita tai palveluita sekä erilaisia verkostoja ja tietoa.