Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten (TKI) lisääminen

Haaste: Suomen ja Helsingin seudun TKI-panostukset jäävät jälkeen kilpailijametropolialueista

Tavoitteena tulee olla Helsingin seudun TKI-panostusten nostaminen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. TKI-rahoituksen pitkäjänteisyys ja sen riittävyys yli hallituskausien on varmistettava.

Toimenpide: Valtion TKI-rahoituksen kasvattaminen toteutetaan säätämällä rahoituslaki, joka määrittää vuotuisen valtion TKI-menojen tason siten, että tavoite toteutuu. Lain rinnalla laaditaan lakisääteinen kehyskautta pidempi TKI-rahoituksen suunnitelma, joka vahvistaa sitoutumista TKI-rahoituksen ja -toiminnan kehittämiseen sekä täsmentää rahoituksen käyttöä ja sisältöä.

Toimenpide: Otetaan käyttöön pysyvät ja nykyistä laaja-alaisemmat TKI-toiminnan verokannustimet.

Toimenpide: TKI-lisävähennyksen käyttöalaa tulisi laajentaa siten, että yrityksillä olisi mahdollisuus nykyistä vapaammin valita se lisävähennyksen kriteerit täyttävä tutkimusorganisaatio, josta on saatavissa toiminnan kannalta paras asiantuntemus myös ETA-alueen ulkopuolelta.

Toimenpide: Tehostetaan ulkomaisen rahoituksen kotiuttamista korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten ja kaupunkien TKI-toimintaan. Pilotoidaan Helsingin seudulla palvelua, joka tukee hakujen valmistelua, hakemuksia tukevaa verkostoitumista ja hakuprosessia tavoitteena lisätä voitettua rahoitusta seudun TKI-ekosysteemille.

Toimenpide: Otetaan korkeakoulujen ohjauksen ja rahoituksen osaksi innovaatiotoimintaan kannustavat tulosmittarit. Hautomo-ja innovaatiotoimintaan käyttöön pitkäaikainen rahoitus Ruotsin Business Finlandia vastaavan toimijan Vinnovantyyliin.