Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Force majeure ja hardship

EU:n ja USA:n Venäjään kohdistamat pakotteet ja Venäjän vastapakotteet ovat aiheuttaneet yrityksissä tilanteita, joissa on jouduttu pohtimaan esimerkiksi tavaraviennissä onko kyseessä ylivoimainen este (force majeure) tai ns. taloudellinen liikavaikeus (hardship). Tässä artikkelissa käsitellään sopimuksiin otettavia ylivoimaisen esteen -tai hardship-lausekkeita kansainvälisessä kaupassa.

Jos sopimukseen ei ole otettu force majeure tai hardship-lausekkeita, on syytä muistaa että kansainvälinen kauppalaki (CISG) myös käsittelee näitä tilanteita. Kansainvälinen ja kansallinenkin kauppalaki ovat kuitenkin tahdonvaltaisia lakeja, jotka osapuolet voivat sulkea pois sopimuksesta tai sopia tietyistä asioista toisinkin. CISG tuntee ylivoimaisen esteen käsitteen eli se voi tulla sopimussuhteeseen avuksi myös tätä kautta. Kauppalain määritelmä ylivoimaisesta esteestä on kuitenkin yleinen ja sopimussuhteessa sitä olisi hyvä täsmentää.

Kansallinen kauppalaki antaa myös myyjälle viivästystapauksissa mahdollisuuden olla tekemättä toimitusta jos on olemassa voittamaton este tai sopimuksen täyttäminen vaatisi kohtuuttomia uhrauksia. CISG:ssä tätä asiaa ei näin säännellä. Myös sopimukseen valittu tietyn maan laki tai kansainvälisistä sopimuksista johtuva lainvalinta voi tuoda sopimukseen mukaan ostajan tai myyjän maan lainsäädännön.

Pohjoismaissa sopimusta voidaan kohtuullistaa oikeustoimilain perusteella, mutta näin ei välttämättä ole kaikissa oikeusjärjestelmissä. Ostajan ja myyjän olisi siten syytä sopimuksen tekovaiheessa pohtia mitä vaikeuksia toimitukseen voi kyseisessä sopimussuhteessa tulla ja varautua esteisiin riittävän yksilöidyllä force majeure-lausekkeella ja tarvittaessa hardship-lausekkeella.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este voidaan määritellä seuraavasti:

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia,

  • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
  • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
  • jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
  • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Myyjä ei voi vähentää omaa vastuutaan force majeure-tilanteessa vetoamalla alihankkijansa tai tavarantoimittajansa esteeseen. Myyjän käyttämille täytäntöönpanoapulaisille, tavarantoimittajille tai aiemmille myyntiportaille, kuten esimerkiksi maahantuojille on asetettu samat edellytykset kuin myyjälle itselleen. Myyjä vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain jos hän itse, hänen käyttämänsä apulainen tai muu kolmas henkilö vapautuisi kyseisen säännöksen mukaan korvausvelvollisuudesta. Tällaisen apulaisen suorituseste aiheuttaa myös myyjälle vastuusta vapauttavan esteen. Esteen tunnusmerkit on siis voitava todeta sekä alihankkijan että myyjän kohdalla.


Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Ambassador interviews: Austria and United Arab Emirates

Interview with His Excellency Herbert Pichler, the Ambassador of Austria to Finland What kind of impact has...

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Kauppapakotteet ja sopimusten noudattaminen

Lähtökohtana on sopimusten sitovuus Lähtökohtana sopimusoikeudessa on sopimusten sitovuus. Sopimukset sitovat pitkälti myös muuttuneissa olosuhteissa. Jos alun...