Artikkelikuva

Kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta on antanut omaehtoisen poikkeusluvan lausunnossaan 23.3.2021 koskien tilinpäätöksen ja toimintakertouksen laatimisajan pidentämistä yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa, jonka tilikausi on päättynyt ennen 1.1.2021.

Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa poiketa KPL 3:6 §:n (neljän kuukauden) määräajasta, jos:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa;
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa;
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän
    kuukauden määräajan päättymistä; ja
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta.
Sama toimivallan rajoitus koskee myös verolainsäädäntöä.

Lue myös

Chambercast: Miten yritys voi käyttää vaikuttamista kannattavaan liiketoimintaan?

Vaikuttamista voi käyttää vihamielisen valtion operaattori pahassa ja yritysjohtaja hyvässä, mutta molemmat voivat tehdä sitä...

Generaattoreiden ja lämmityslaitteiden keräys Ukrainaan tuotti hyvän tuloksen pääkaupunkiseudulla

Laitteet toimitetaan Ukrainaan maaliskuun aikana EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa....

Tuleviinkin kriiseihin pitää kyetä varautumaan

Yritysten innovaatiokyvykkyyden kannalta tehtiin hyviä päätöksiä: T&K-verokannustin otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta...