Kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta on antanut omaehtoisen poikkeusluvan lausunnossaan 23.3.2021 koskien tilinpäätöksen ja toimintakertouksen laatimisajan pidentämistä yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa, jonka tilikausi on päättynyt ennen 1.1.2021.

Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa poiketa KPL 3:6 §:n (neljän kuukauden) määräajasta, jos:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa;
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa;
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän
    kuukauden määräajan päättymistä; ja
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta.
Sama toimivallan rajoitus koskee myös verolainsäädäntöä.

Lue myös:

Kausityölaki uudistuu 17.6.2021

Kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.
Edellinen artikkeli Koulutusta helposti kausikortilla Seuraava artikkeli Kauppakamarilehti: Kaiken keskiössä on osaamisen kehittäminen