Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Kolme kysymystä hallituksen verolinjauksista

Edellisen hallituksen yritystoimintaan liittyvät verotuksen muutokset olivat vaarassa.

Oliko yrittäjävähennys vain muutaman vuoden ilo?

Henkilöyhtiöiden yhtiömiesten ja elinkeinonharjoittajien verorasituksen alentamiseksi luotiin yrittäjävähennys. Vähennystä on kritisoitu suurituloisten verohelpotuksena, mutta samalla 5 %:lla helpotetaan myös pienituloisten yrittäjien verotusta ja heille tämä 5 % on paljon tärkeämpi.

Yrittäjävähennyksen poistamisesta on puhuttu vaalikentillä ja hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmassa ei mainita vähennyksen poistumista tai muitakaan yrittäjävähennykseen liittyviä rajoituksia.

Loppuvatko sukupolvenvaihdokset verotuksen kiristyessä?

Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin muutama vuosi sitten, koska haluttiin mahdollistaa aktiivisten ja työllistävien yhtiöiden toiminnan jatkuminen sukupolvenvaihdoksesta huolimatta.

Perintö- ja lahjaveron kiristys ei ole se keino, jolla saavutetaan jatkossa vähintään 75 %:n työllisyystavoite. Työllisyystavoitteen saavuttamiseen tarvitaan yrityksiä. Onneksi hallitusohjelmassa ei ole mainintaa perintö- ja lahjaverotuksen kiristyksestä.

Poistuuko tulolähdejako?

Tulolähdejako poistuu osittain vuodesta 2020 lähtien. Tämä selkeyttää huomattavasti osakeyhtiöiden toimintaa. Joitakin ongelmakohtia vielä jäi, mutta muutos on selkeästi parempaa kohden. Lakiesityksen takana oltiin eduskunnassa hyvin laajasti yli puoluerajojen, joten tulolähdejaon poistuminen tällä luvatulla tasolla tulee jäämään voimaan.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Seuraa näitä

Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista kesäkuussa. Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitellaan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista.


Työnantaja voi hakea toukokuusta alkaen Kelasta 2 500 euron kertakorvauksen, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.Perhevapaakorvaus on uusi etuus työnantajalle, joka maksaa kokoaikaiselle työntekijälleen palkkaa vähintään kuukauden äitiysvapaan ajalta.


Kaikille yhdistyksille Y-tunnus. PRH:n yhdistysrekisteri uudistetaan koko­naisuudessaan 1.7.2019 alkaen. Kaikki tietojärjestelmät ja palvelut uudis­tetaan. Samalla kaikille yhdistyksille annetaan Y-tunnus. Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen auto­maattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Kysy neuvoa

 

Jätä työelämään ja taloushallintoon liittyvä kysymyksesi KauppakamariTiedon vastauspankkiin www.kauppakamaritieto.fi


K: Työnantaja irtisanoo työntekijän ja vapauttaa hänet työnteko­velvoitteesta irtisanomisaikana. Työntekijällä on pitämättömiä lomia. Voiko työnantaja määrätä lomat pidettäväksi irtisanomisaikana?

V: Työnantaja ei voi määrätä työntekijää lomalle, jos työnantaja on jo vapauttanut työntekijän työntekovelvoitteesta. Työnantaja saa määrätä lomat pidettäväksi lomakausien puitteissa ilmoitusaikaa noudattaen irtisanomisaikana, jos hän tekee sen ennen työntekovelvoitteesta vapauttamista.

K: Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa?

V: Määräaikainen työsopimus on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan. Sopimuksen saa irtisanoa vain, jos siinä on erikseen sovittu irtisanomisehdosta.

 

Kauppakamari-lehti 2/2019

Teksti on julkaistu myös 11.6.2019 ilmestyneessä lehdessä.

Lue myös

Kolme kysymystä itsenäisyyspäivän palkanmaksuun liittyen

Onko itsenäisyyspäivä aina työntekijän palkallinen vapaapäivä? Itsenäisyyspäivä on ainoa lakiin perustuva palkallinen arkipyhä. Siitä on...

Kolme kysymystä kansainvälisen yhteistyökumppanin löytämisestä

Tarjoamme yrityksille muun muassa neuvontaa kansainvälisissä tilanteissa ja autamme yrityksiä verkottumaan.

NYT on naistenpäivä

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti jo hieman ennen kuin yli satavuotias Helsingin seudun kauppakamari perustettiin. Jatkamme tänäkin päivänä tasa-arvon...