Artikkelikuva

Kolme kysymystä työnantajan velvollisuuksista

Lakimies Alexa Kavasto vastaa kysymyksiin koskien työntekijän työterveyshuoltoa, työtodistuksia sekä työnantajan vastuuta reagoida työpaikkahäirintään.

Minkälainen velvollisuus työnantajalla on järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen?

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto jo ensimmäisen työntekijän palkatessaan työsuhteen kestosta ja laadusta riippumatta. Lakisääteinen työterveyshuolto ei vastoin yleistä käsitystä sisällä esimerkiksi lääkärin vastaanotolla käyntiä, vaan tämä kuuluu vapaaehtoisen työterveyshuollon piiriin.

Minkälainen on työnantajan velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus?

Viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä työntekijän pyynnöstä on annettava niin sanottu laajempi työtodistus, johon merkitään työsuhteen päättymisen syy ja / tai arvio työtaidosta. Suppeamuotoinen työtodistus työntekijän työsuhteen kestosta ja työtehtävistä on annettava vielä kymmenen vuoden kuluttuakin työsuhteen päättymisestä. Työnantajan kannattaa laatia jokaisesta työntekijästä varastoon tiedot työsopimuksen laatimista varten, vaikkei työntekijä työtodistusta työsuhteen päättyessä pyytäisikään.

Miten työnantajan tulee reagoida häirintään työpaikalla?

Työnantajan vastuulla on ennaltaehkäistä häirintää työpaikalla. Jos häirintää on jo ilmennyt, tulee häirintätapaukset selvittää ripeästi. Suosituksena on, että työnantaja aloittaa asian objektiivisen selvittämisen viimeistään kahden viikon kuluessa häirin­nästä tiedon saatuaan.

Apuna voi käyttää asian­tuntijoita, kuten työterveyshuoltoa. Osapuolia tiedotetaan lopputuloksesta ja siitä, mihin toimiin asiassa on ryhdytty mahdollisen häirinnän poistamiseksi.

Alexa Kavasto
lakimies

Kysy neuvoa

Jätä työelämään ja taloushallintoon liittyvä kysymyksesi KauppakamariTiedon
vastauspankkiin www.kauppakamaritieto.fi

 

  • K: Voiko työvelvoitteesta vapauttamisen tehdä ehdollisesti?
  • V: Kyllä voi. Työntekijä voidaan vapauttaa työntekovelvoitteesta kokonaan tai rajoitetusti. Voidaan sopia, että työntekijä on vapautettu työ­velvoitteesta siten, että hän on esimerkiksi velvollinen vaadittaessa ­palaamaan takaisin työhön, tekemään tietyt sovitut työt irtisanomisaikana tai ainoastaan vastaamaan työnantajan työhön liittyviin kysymyksiin.
  • K: Työntekijän työsuhde irtisanottiin ja hänet vapautettiin työntekovel­voitteesta irtisanomisajan ajaksi. Työntekijä väittää, että hänellä on oikeus työskennellä irtisanomisaikana normaalisti. Miten on?
  • V: Työnantajalla on aina oikeus vapauttaa työntekijä työvelvoitteesta. Työntekijällä on oikeus palkkaansa vapautusajalta, mutta ei oikeutta työntekoon.

Kauppakamari 3/2019

Tekstit on julkaistu myös 17.9. ilmestyneessä lehdessä »

Lue myös

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Työnantajan sertifiointi keventää työperusteista oleskelulupaprosessia

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023 ja lakiin otettiin säännökset uudesta työnantajan sertifioinnista.