Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Muista ainakin nämä rekrytoinnissa

Ennen uuden työntekijän palkkaamista työantajan tulee selvittää, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle tai irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella.

Ennen kuin työnantaja ryhtyy uuden työntekijän palkkaamiseen, on hyvä muistaa muutama rekrytointiin liittyvä asia.

Työpaikkailmoituksesta

Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja pyrkiä siihen, että avoimiin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työpaikkailmoitus ei saa olla syrjivä eikä tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain vastainen. Työnantaja ei voi esimerkiksi vaatia suomen kansalaisuutta, suomen äidinkieltä tai täydellistä suomen kielen taitoa, jos työ ei tosiasiassa niitä edellytä, vaan riittävän sujuvalla suomella pärjää.

Työnantajan täytyy ilmoittaa vapautuvista työpaikoista työpaikan yleisen käytännön mukaisesti, jotta myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakea niitä kuin vakituisilla ja kokoaikaisilla työntekijöillä.

Työnhakijasta kerättävät tiedot

Työnantaja saa kerätä työnhakijasta vain tarpeellisia tietoja. Esimerkiksi perhesuhteita koskevat tiedot eivät yleensä ole tarpeen vielä työnhakuvaiheessa, vaikka myöhemmin työsuhteen aikana työnantaja saattaa niitä tarvitakin esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Tiedot kerätään ensisijaisesti työnhakijalta itseltään tai muualta yleensä hänen suostumuksellaan. Jos työnantaja hankkii työnhakijan luottotiedot laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä, työnhakijalla tulee ilmoittaa luottotietojen selvittämisestä sekä siitä, mistä tiedot hankitaan.

Jos työnantajalla on vähintään 30 työntekijää, tulee yhteistoimintaneuvotteluissa käydä läpi yleiset periaatteet siitä, mitä tietoja työnhakijasta työhönoton yhteydessä kerätään ja millaisia periaatteita ja menetelmiä työhönotossa noudatetaan. Työnhakijan henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin säilyttämiselle löytyy lainmukainen peruste.
Ulkomaalaisen työntekijän osalta työnantajan pitää varmistaa, että työntekijällä on oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse.

Kenelle pitää tarjota työtä ensin

Ennen uuden työntekijän palkkaamista työantajan tulee selvittää, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle tai irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella. Jos muuta työntekijälle sopivaa työtä on tarjolla, sitä tulee tarjota ensin lomautetulle työntekijälle ennen uuden työntekijän palkkaamista. Vastaavasti jos työnantaja on irtisanomassa työntekijää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, pitää muistaa työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Työnantaja ei voi siten palkata uutta työntekijää tarjoamatta työtä ensin irtisanomisuhan alaiselle työntekijälleen, joka pystyisi työtä tekemään suoraan tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaisille työntekijöilleen heille sopivaa työtä sekä järjestettävä tarvittaessa työn edellyttämää kohtuullista koulutusta. Työnantajan pitää tarjota oma-aloitteisesti työtä tehtävään sopiville osa-aikatyöntekijöille tai osoittaa, miksi työtä ei ole voitu tarjota. Jos työntekijä ei ole kiinnostunut lisätyötunneista esimerkiksi siksi, että osa-aikatyö perustuu osittaiseen hoitovapaaseen, ei lisätyötä yleensä tarvitse tarjota.

Myös tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanotut, takaisinottovelvollisuuden piirissä olevat työntekijät tulee muistaa ennen kuin työnantaja voi palkata samoihin tai samankaltaisiin töihin uutta työntekijää. Takaisinottovelvollisuusaika on työsuhteen kestosta riippuen neljä tai kuusi kuukautta, ja myös mahdolliset poikkeavat työehtosopimusmääräykset on hyvä tarkistaa.

Perhevapaalla, opintovapaalla tai vuorotteluvapaalla olevilla ja asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavilla työntekijöillä on oikeus palata vapaan jälkeen ensisijaisesti entiseen työhönsä.

Kunhan määräaikaisuuden perusteet ovat kunnossa, määräaikaisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole etusijaa uuteen työsuhteeseen. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan jättää uusimatta syrjivillä perusteilla kuten työntekijän raskauden vuoksi. Määräaikaisen työntekijän työsuhteen uusiminen tai vakinaistaminen tarkoittaa uuden työntekijän palkkaamista.

1.7.2018 tulee voimaan lakimuutos, jonka mukaan työnantaja voi tehdä oppisopimukseen perustuvan määräaikaisen työsopimuksen lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

FinnCham-harjoittelijan kuulumiset San Diegosta

Olen Noora Tuomisto, 22-vuotias opiskelija Haaga-Helia Ammattikorkeakoulusta. Opiskelen kolmatta vuotta tradenomi tutkintoani ja suuntautumisaineeni on Global Markets...

Kohti koronasyksyä – välitetään toisistamme myös työpaikoilla

Uudessa arjessa olisi kuitenkin hyvä muistaa, että työsuojeluun kuuluu, että työnantaja tunnistaa ne työstä ja...

Markku Kaijala ja Riitta Tolvanen: Ennen johdettiin asioita ja sitten ihmisiä, nyt lisäksi kulttuuria ja hyvinvointia

Sen sijaan rekrytointia ei aina ymmärretä investointina, vaikka sen taloudellinen merkitys...