Kati Mattinen on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Muista ainakin nämä rekrytoinnissa

Ennen uuden työntekijän palkkaamista työantajan tulee selvittää, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle tai irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella.

Ennen kuin työnantaja ryhtyy uuden työntekijän palkkaamiseen, on hyvä muistaa muutama rekrytointiin liittyvä asia.

Työpaikkailmoituksesta

Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja pyrkiä siihen, että avoimiin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työpaikkailmoitus ei saa olla syrjivä eikä tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain vastainen. Työnantaja ei voi esimerkiksi vaatia suomen kansalaisuutta, suomen äidinkieltä tai täydellistä suomen kielen taitoa, jos työ ei tosiasiassa niitä edellytä, vaan riittävän sujuvalla suomella pärjää.

Työnantajan täytyy ilmoittaa vapautuvista työpaikoista työpaikan yleisen käytännön mukaisesti, jotta myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakea niitä kuin vakituisilla ja kokoaikaisilla työntekijöillä.

Työnhakijasta kerättävät tiedot

Työnantaja saa kerätä työnhakijasta vain tarpeellisia tietoja. Esimerkiksi perhesuhteita koskevat tiedot eivät yleensä ole tarpeen vielä työnhakuvaiheessa, vaikka myöhemmin työsuhteen aikana työnantaja saattaa niitä tarvitakin esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Tiedot kerätään ensisijaisesti työnhakijalta itseltään tai muualta yleensä hänen suostumuksellaan. Jos työnantaja hankkii työnhakijan luottotiedot laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä, työnhakijalla tulee ilmoittaa luottotietojen selvittämisestä sekä siitä, mistä tiedot hankitaan.

Yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa pitää käydä läpi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4.3 §:ssä tarkoitettu henkilötietojen kerääminen työhön otettaessa ja työsuhteen aikana. Työnhakijan henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan kuin säilyttämiselle löytyy lainmukainen peruste.
Ulkomaalaisen työntekijän osalta työnantajan pitää varmistaa, että työntekijällä on oikeus työskennellä Suomessa.

Kenelle pitää tarjota työtä ensin

Ennen uuden työntekijän palkkaamista työantajan tulee selvittää, täytyykö työtä tarjota ensin jo työsuhteessa olevalle tai irtisanotulle työntekijälle. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella. Jos muuta työntekijälle sopivaa työtä on tarjolla, sitä tulee tarjota ensin lomautetulle työntekijälle ennen uuden työntekijän palkkaamista. Vastaavasti jos työnantaja on irtisanomassa työntekijää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, pitää muistaa työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus. Työnantaja ei voi siten palkata uutta työntekijää tarjoamatta työtä ensin irtisanomisuhan alaiselle työntekijälleen, joka pystyisi työtä tekemään suoraan tai kohtuullisen koulutuksen jälkeen.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota osa-aikaisille työntekijöilleen heille sopivaa työtä sekä järjestettävä tarvittaessa työn edellyttämää kohtuullista koulutusta. Työnantajan pitää tarjota oma-aloitteisesti työtä tehtävään sopiville osa-aikatyöntekijöille tai osoittaa, miksi työtä ei ole voitu tarjota. Jos työntekijä ei ole kiinnostunut lisätyötunneista esimerkiksi siksi, että osa-aikatyö perustuu osittaiseen hoitovapaaseen, ei lisätyötä yleensä tarvitse tarjota.

Myös tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanotut, takaisinottovelvollisuuden piirissä olevat työntekijät tulee muistaa ennen kuin työnantaja voi palkata samoihin tai samankaltaisiin töihin uutta työntekijää. Takaisinottovelvollisuusaika on työsuhteen kestosta riippuen neljä tai kuusi kuukautta, ja myös mahdolliset poikkeavat työehtosopimusmääräykset on hyvä tarkistaa.

Perhevapaalla, opintovapaalla tai vuorotteluvapaalla olevilla ja asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavilla työntekijöillä on oikeus palata vapaan jälkeen ensisijaisesti entiseen työhönsä.

Kunhan määräaikaisuuden perusteet ovat kunnossa, määräaikaisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole etusijaa uuteen työsuhteeseen. Työsuhdetta ei saa kuitenkaan jättää uusimatta syrjivillä perusteilla kuten työntekijän raskauden vuoksi. Määräaikaisen työntekijän työsuhteen uusiminen tai vakinaistaminen tarkoittaa uuden työntekijän palkkaamista.

Työnantaja voi tehdä oppisopimukseen perustuvan määräaikaisen työsopimuksen lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Kati Mattinen
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Julkaistu: 12.6.2018
Päivitetty: 26.2.2024

Lue myös

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Ota ensiaskeleet kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden palkkaamisessa – osallistu työnantajille suunnattuun tapahtumaan 14.3. 

Helsingin seudun kauppakamari järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin,...

Chambercast: Miten yhdistetään metakognitiiviset taidot ja ikädiversiteetin mahdollisuudet, Timo Vatanen?

Jaksossa pohditaan, millainen on metakognitiivisesti taitava henkilö. Miten nämä taidot vaihtelevat...