Mika Olli on veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Neuvontapalvelut: Ukrainasta pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville annettujen lahjoitusten vapautus arvonlisäverosta

Maahantuonnin vapauttaminen tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai saataville asetettavien tavaroiden maahantuonti on tilapäisesti vapautettu tuontitulleista ja arvonlisäverosta Euroopan komission päätöksellä. Komission päätös koskee vain tavaroiden maahantuontia, ei tavaroiden kotimaista myyntiä eikä yhteisöhankintoja.

Valtion toimielimet ja Tullin hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt voivat maahantuoda tiettyjä tavaroita EU:n ulkopuolelta ilman, että niistä pitää maksaa tulleja tai veroja. Järjestöt tarvitsevat tuontiin luvan Tullin lupakeskukselta. Lupa voidaan myöntää järjestöille, joiden toiminta ei ole kaupallista tai julkisen alan toimintaa. Valtion toimielimet eivät tarvitse Tullin lupaa.

Kotimaisen myynnin ja yhteisöhankintojen vapauttaminen arvonlisäverosta

Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat tilapäisesti arvonlisäverottomia (HE 77/2022). Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Arvonlisäverolain muutoksen tavoitteena on tukea Ukrainan pakolaisille annettavaa materiaalista humanitaarista apua ja poistaa samalla Euroopan komission päätöksestä ja arvonlisäverotusta koskevista säännöksistä johtuva tavaroiden kotimaisia myyntejä koskeva neutraalisuusongelma. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saadaan lainmuutoksen myötä vähentää eli kyse on nollaverokannan soveltamisesta.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä ja lahjoituksia yleishyödyllisille yhteisöille, eli verottomuutta sovelletaan myös oman käytön verotukseen, kun lahjoitetaan tavaroita ja palveluja mainituille yleishyödyllisille yhteisöille (yleishyödylliset yhteisöt, vrt. AVL 4, 5 ja 6 §). Lisäksi vastaavat tavaroiden yhteisöhankinnat säädettiin verottomiksi. Muutoksen odotetaan edistävän yritysten tekemiä lahjoituksia, koska yritykset eivät joudu suorittamaan lahjoituksista oman käytön veroa.

Lisäksi verottomuuteen vaikuttaa tavaran tai palvelun käyttötarkoitus sekä ostajalle tai lahjoituksen saajalle asetetut edellytykset, joista on säädetty tarkemmin AVL 38 f§:ssä:

38 f § (30.9.2022/840)

Veroa ei suoriteta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevien tarpeisiin välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta tai tällaisiin tavaroihin liittyvien palvelujen myynnistä, jos ostajana on:

1) Ukrainan sotaa pakeneville henkilöille ja Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille vastikkeetta jaettaville tai saataville asetettaville tavaroille myönnettävästä tuontitullittomuudesta ja arvonlisäverovapautuksesta annetussa komission päätöksessä (EU) 2022/1108 tarkoitettu muiden jäsenvaltioiden valtiollinen toimija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio omassa maassaan tapahtuvan toiminnan osalta, tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö taikka 5 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta;


2) 6 §:ssä tarkoitettu julkisyhteisö tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 13 §:ssä tarkoitettujen vastaanottopalvelujen järjestäjä siltä osin kuin tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan niille vastikkeetta; tai


3) toimija, joka luovuttaa tavarat tai suorittaa palvelut vastikkeetta 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille.


Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan kuitenkin vain, jos ostaja hankkii tavarat tai palvelut johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:


1) jaettaviksi tai suoritettavaksi vastikkeetta niille henkilöille, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä;


2) asetettaviksi vastikkeetta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä siten, että tavarat jäävät ostajan omistukseen;


3) luovutettavaksi Ukrainan valtiolliselle toimijalle tai Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestölle jaettavaksi tai suoritettavaksi vastikkeetta apua tarvitseville Ukrainassa; tai


4) luovutettaviksi vastikkeetta 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.


Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ostaja tai 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun vastikkeettoman luovutuksen saaja ottaa tavarat tai palvelut muuhun kuin 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, ostajan tai saajan on suoritettava tavaroista veroa niiden muuhun käyttöön ottamisajankohtana 84, 85 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella. Veron suorittaminen ei vaikuta 102 §:ssä tarkoitettuun vähennysoikeuteen.


L:lla 840/2022 lisätty 38 f § on väliaikaisesti voimassa 1.10.2022–31.12.2022.

Myyjälle on annettava selvitys tavaran käytöstä. Ostajan on siis annettava myyjälle selvitys (AVL 209 j §) siitä, että tavarat tai palvelut on ostettu sellaiseen käyttöön, joka täyttää verottomuuden edellytykset.

Jos tavaran käyttötarkoitus muuttuu ja ostaja tai lahjoituksen saaja ottaa tavarat muuhun kuin vapautukseen oikeuttavaan käyttöön, ostajan tai lahjoituksen saajan on suoritettava tavaroista oman käytön veroa. Verokanta määräytyy AVL 84 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella.

Muutoksen voimassaolo

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita ja palveluita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 24.2.–31.12.2022 tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan, eli verottomuus tuli voimaan taannehtivasti.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin neuvonnan artikkelit

Voit lukea laki- ja asiantuntija-artikkeleita täältä Neuvonnan artikkelit


Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.


Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Päivitetty 29.2.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Suomalaisyritysten toivotaan tiivistävän yhteyksiään Ukrainaan

Suomi osallistuu Ukrainan tukemiseen muun muassa luomalla ja parantamalla edellytyksiä suomalaisyritysten liiketoiminnalle Ukrainassa. Kansainväliset yritykset...

Työnteko-oikeus tilapäisen suojelun perusteella

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille.