Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Perustajaurakointi tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan antaman uuden yleisohjeen 6/2017 mukaan tulojen ja menojen kohdistaminen kuten myös varojen arvostus voidaan tehdä nyt samoilla periaatteilla sekä kirjanpidossa että verotuksessa.

Suoriteperusteinen tuloutus on pääsääntönä tässä ohjeessa. Huomaa myös vaikka rakentamista ei olisi edes vielä aloitettu, kaupantekohetkellä tehdään osakkeen luovutukseen perustuva kirjaus. Edelleen on mahdollista myös noudattaa kirjanpitolautakunnan ohjetta Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella 9/2008.

Ohjetta noudatettava

Uusi yleisohje huomioi kirjanpitolakiin ja -asetukseen vuonna 2016 tulleet muutokset sekä uuden pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annetun asetuksen määräykset. Pakolliseksi yleisohjeen noudattaminen tulee kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Uutta ohjeistusta voi vapaaehtoisesti soveltaa jo tilikaudelta 2017 tehtävässä tilinpäätöksessä tai ohjeen antamisen jälkeen 1.7.2017 alkavilta tilikausilta.

Liitetietovaatimus

Kirjanpito- ja yritysmuotokohtaisen lainsäädännön perusteella tulee kirjanpitovelvollisen esittää liitetietoina asianomaisessa tilanteessa tarvittavat seikat oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti toiminnan laatu ja laajuus huomioiden (KPL 3:2.1—2 §)

Liitetietoina tulee siten kertoa mitä menetelmää on käytetty.

Onko tilinpäätöstä laadittaessa noudatettu:

  • Suoriteperusteinen perustajaurakointimenettely
  • IFRS-perusteista menettelytapaa, vai
  • aiemman yleisohjeen mukaista toimintamallia.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija

Esimerkki liitetiedosta:

Suoriteperusteinen perustaja-urakointimenettely

Asunto-osakkeiden hankintameno:
Vaihto-omaisuuteen kuuluvan asunto-osakeyhtiön osakkeiden hankintamenona on aktivoitu kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen osakepääoma- ja rakennusrahastosuoritusten yhteismäärä.

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Yhtiö on tilikaudella myynyt ja luovuttanut perustamalleen ja aluksi täysin omistamalleen Asunto Oy Paritalolle – tavanomaisin ehdoin – tontin ja uudisrakennusurakan. Tontin ja urakkasumman kokonaisarvo oli 2 milj. €

Liikevaihdon rakenne ja myynnin jaksotus

Tilinpäätöksessä perustajaurakointitoiminnan myyntinä on tuloutettu ja liikevaihtona esitetty

  • rakennushankkeisiin liittyvien asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden (kohdeyhtiöiden) osakkeiden myyntituotot (= osakkeiden kauppahinta, ilman ostajalle siirtyvää huoneistokohtaista velkaosuutta) osakekaupan toteutumistilikaudelle tuloutettuna.
  •  urakkasopimuksen mukainen rakennusurakka lisätöineen tuloutettuna sen luovutustilikaudella.

Saatavien ja velkojen netottaminen

Yhtiön vaihto-omaisuuteen kuuluvan asunto-osakeyhtiön rakennusrahasto-osuuksien hankintaan liittyvät velat 1690 t€ ja urakkaennakkovelka 310 t€ sekä asunto-osakeyhtiölle suoritettavan rakennusurakan suorittamisen perusteella syntyvät urakkasaatavat 2 milj.€ on netotettu keskenään.

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

Jos kate projektista tuloutuu osittain tai kokonaan osakemyynnistä, tulee tämä seikka ottaa huomioon jakokelpoisia varoja ilmoitettaessa tilinpäätöksessä, joka laaditaan ennen rakennusurakan luovuttamista, esimerkiksi seuraavasti:

Jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrän arvioinnin yhteydessä on huomioitava, että vapaa oma pääoma käsittää ennen rakentamispalvelun luovuttamista myytyjen osakkeiden kauppahintojen ja niiden hankintamenojen erotuksen perusteella tuloutunutta katetta.

 

Lue myös

Neuvontapalvelut: Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Maailman tilanne muuttuu koko ajan. Kaikilla yrityksillä ja perheillä ei mene taloudellisesti hyvin. Jäävätkö laskunne maksamatta?

Neuvontapalvelut: Kirjanpidon virheen korjaaminen

Virhe tilikauden aikana Kun virhe havaitaan saman tilikauden aikana, kun se on tehty, ei se yleensä ole...

Neuvontapalvelut: Rahat jäivät saamatta, mitä verotuksessa tulee huomioida

Yrityksellä voi olla myös rahoituslainoja, joita se ei kykene maksamaan, mistä seuraa lainan myöntäjälle luottotappioita....