Mika Olli on veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Tasavero on houkutteleva vaihtoehto

Kansainvälisesti verrattuna ansiotulojen verotuksen taso on Suomessa korkea ja lisäksi verotusta kiristää progressio. Olisiko nyt oikea hetki ottaa käyttöön tasavero.

Hyvä verojärjestelmä on yksinkertainen, selkeä ja oikeudenmukainen, luonnollisten henkilöiden tuloverotuksessa nämä kaikki tavoitteet olisivat toteutettavissa siirtymällä tasaverojärjestelmään. Yksinkertaisen järjestelmän ylläpitokin olisi kevyempää.

Tasaverojärjestelmässä lähtökohtana on verottaa tuloa suhteellisen verokannan mukaan, eli samaa verokantaa sovelletaan verovelvollisen kaikkiin tuloihin tulotasosta riippumatta. Tuloja ei tarvitsisi enää jakaa ansio- ja pääomatuloihin, verojärjestelmä olisi kovin yksinkertainen ja selkeä.

Vähennyksinä voisi edelleen huomioida tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot kuten progressiivisessakin tuloverotuksessa ja nettotulon verokanta olisi aina sama. Tasaverojärjestelmässä jokaisesta ansaitusta eurosta maksettaisiin saman verran veroa, joten alimpien tuloluokkien kohdalla nykyiseen verrattuna ankarampi verotus voitaisiin helposti poistaa käyttämällä kaavamaista perusvähennystä ja vain tämän perusvähennyksen yli menevästä tulon osasta maksettaisiin tasavero.

Oikeudenmukainen verojärjestelmä tarkoittaa sitä, että verorasitus jakautuu oikeudenmukaisesti veronmaksukyvyn suhteessa verovelvollisille. Tasaverotuksessa oikeudenmukaisuus toteutuu tulojen kasvaessa myös verojen kasvuna, suuremmista tuloista maksetaan absoluuttisesti enemmän veroa mutta saman tasaveroprosentin mukaan ja siten maksukyvyn suhteessa.

Maltillinen ja yksinkertaisesti toteutettu tasaverojärjestelmä voisi hyvinkin toimia vetovoimatekijänä, kun kilpaillaan kansainvälisesti osaavasta työvoimasta korkean tuottavuuden tehtäviin.

Kansainvälisesti toimivien konsernien tutkimus- ja kehitysyksiköitä voisi enemmänkin olla Suomessa, jos tuloverotus olisi kannustavaa eikä torjuvaa. Tasaverojärjestelmä lisäisi kiinnostusta osaamisen kehittämiseen ja lisätulojen hankkimiseen, koska marginaaliverotus ei olisi vähentämässä työmotivaatiota tai ohjaisi muuntamaan lisätuloja pääomatuloiksi.

Suurimpana haasteena tasaverojärjestelmässä voidaan pitää oikean tasoisen verokannan määrittämistä ja kaavamaisen perusvähennyksen tasoa.


Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotus

Yleistä Vihdin kunnanhallitus on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön lausuntoa Vihti-Nummelan asemanseudun kaavarunkoehdotuksesta. Kauppakamariyksikkö esittää lausuntonaan...

Kokoomuksen johtama porvarihallitus metropolialueen yritysten suosituin vaihtoehto hallituspohjaksi

Helsingin seudun kauppakamari selvitti metropolialueen yrityspäättäjien toiveita uudeksi hallituspohjaksi. Tiedot kerättiin...