Artikkelikuva

Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa – mikä muuttui?

Ulkomaalaislaki uudistui 23.2.2023. Uudistukset toivat muutoksia työnantajan velvollisuuksiin ulkomaalaista työvoimaa palkattaessa. Muutokset ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää työperusteista maahanmuuttoa ja nopeuttaa työperusteisia oleskelulupaprosesseja.

Varmistautumisvelvollisuus

Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Työnantajan velvollisuutena on edelleen varmistautua siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Velvollisuus on voimassa koko työsuhteen ajan. Työnteko-oikeus voi perustua esimerkiksi työnteon perusteella myönnettyyn oleskelulupaan, jolloin työnantaja tarkastaa työnteko-oikeuden työntekijän oleskelulupakortista.

Tietojen toimittamis- ja ilmoittamisvelvollisuus

Ulkomaalaislaissa säädetään tietojen toimittamis- ja ilmoittamisvelvollisuudesta TE-toimistolle sekä henkilöstön edustajille. Lakimuutoksella muutettiin TE-toimistolle toimitettavien tietojen sisältöä. Jatkossa jos työnantaja ottaa palvelukseensa työntekijän, joka ei ole EU-, ETA-valtion tai Sveitsin kansalainen tai tämän perheenjäsen, hänen tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle tieto palkkaamastaan työntekijästä, työsuhteen kestosta, palkasta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta. Uutena asiana laissa säädetään myös siitä, että tiedot tulee toimittaa sähköistä asiointijärjestelmää eli Enter Finland -palvelua käyttäen. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa paperisena. Tietoja ei tarvitse toimittaa TE-toimistolle erikseen, jos se on jo saanut vaaditut tiedot työnantajalta työnteon perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen yhteydessä.
Työnantajan tulee edelleen ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.

Säilyttämisvelvollisuus

Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Aikaisemmin tietojen säilyttämisvelvollisuuden kesto oli neljä vuotta palvelussuhteen päättymisestä. Lakimuutoksen myötä tietojen säilyttämisvelvollisuuden kestoa lyhennettiin kahteen vuoteen palvelussuhteen päättymisestä.


Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa osana Talent Helsinki -hanketta työnantajille maksutonta neuvontaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Työnantajaneuvonta on osa IHH Työnantajapalveluita. Lue lisää ja ota yhteyttä: https://ihhelsinki.fi/fi/tyonantajat/

Lue myös

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Tiedot tulee säilyttää siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttäminen asianmukaisesti helpottaa...

Neuvontapalvelut: Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Laissa asetetaan lisäksi velvollisuuksia toimeksiantajalle.