Enterprise Europe Network, lakimies Maija Kärkäs artikkeli: Tuotteita koskeva sääntely EU:ssa.

Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin?

Julkisten hankintojen vuotuinen arvo EU:ssa on noin 2000 miljardia euroa, ja niiden osuus EU:n BKT:stä on 14 prosenttia.

EU-maihin rekisteröityneillä yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää EU:n ja ETA:n sisämarkkinoita tekemällä tarjouksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin kotimaansa lisäksi myös muissa jäsenvaltioissa. Rajat ylittävien hankintojen osuus onkin viime vuosina kasvanut, ja niiden arvo on nyt noin 23% EU:ssa tehtävien hankintojen kokonaisarvosta. Uudistetuilla hankintadirektiiveillä pyrittiin parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin, mutta pk-yritysten saama osuus julkisista hankinnoista on edelleen pienempi kuin niiden painoarvo taloudessa.

Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? 2

Hankintamenettelyt ovat edelleen melko monimutkaisia ja vaativat hallinnollista osaamista. Jo tarjouksen jättämisvaiheessa voi tulla esiin erilaisten soveltuvuusvaatimusten täyttäminen ja näyttö siitä, ettei ns. poissulkemisperusteet rasita tarjoajaa. Poissulkemisperusteita ovat mm. yrityksen konkurssi tai selvitystila, verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättäminen ja syyllistyminen rikoksiin. Osa poissulkemisperusteista on harkinnanvaraisia ja osa pakollisia, eli hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea pois tarjoaja tällaisen perusteen tultua ilmi.

Hankintayksiköillä on käytössään sähköinen todistushakemisto e-Certis, josta hankintayksiköt saavat tietoa usein tarvittavista asiakirjoista EU-maissa sekä Islannissa, Lichtensteinissa, Norjassa ja Turkissa. Hakemisto auttaa hankintayksiköitä tarkistamaan toisesta järjestelmään kuuluvasta maasta saadun selvityksen oikeellisuuden. Hankintayksiköiden on pyydettävä ensisijaisesti e-Certis -järjestelmään kuuluvia todistuksia.

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintakilpailujen säännöt on pitkälti yhdenmukaistettu. Tarjousten tekemisen helpottamiseksi EU:ssa ja ETA-alueella on otettu vuonna 2016 käyttöön Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD, European Single Procurement Document, joka on saatavilla kaikilla EU-kielillä. Tällöin tarjoajan ei tarvitse tarjouksen jättämisen yhteydessä täyttää eri jäsenmaissa vaihtelevasti käytettyjä eri lomakkeita, vaan ESPD-lomake toimii alustavana näyttönä siitä, ettei poissulkemisperusteita ole. ESPD:n käyttö on pakollista EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisaloilla.

EU-kynnysarvoja pienempiin hankintoihin sovelletaan kansallisia sääntöjä, joiden on kuitenkin oltava EU-lainsäädännön yleisten periaatteiden mukaisia. Menettelyt voivat olla yksinkertaisempia kuin EU:n laajuisissa hankinnoissa, mutta asiakirjanäyttöä poissulkemisperusteiden osalta vaaditaan usein jo tarjousta jätettäessä.

Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin? 1

Toisessa EU-maassa myönnetyt asiakirjat on hyväksyttävä, jos ne tarjoavat samantasoiset takeet kuin kotimaiset asiakirjat, mutta asiakirjat ja niiden määritelmät vaihtelevat maittain ja voivat olla eri muotoisia, kuten rekisteriotteita, viranomaisen antamia todistuksia, muita kirjallisia todistuksia ja vakuutuksia. Lähtökohtana on kuitenkin, että jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikölle sen pyytämiä asiakirjoja, se voi toimittaa näytöksi jonkin muun hankintayksikön hyväksymän asiakirjan.


Maija Kärkäs
päällikkö
Enterprise Europe Network / Helsingin seudun kauppakamari

Asiakirjoja, jotka voivat tulla ajankohtaisiksi muiden EU-maiden tarjouskilpailuissa, ja niiden vastineet Suomessa

– Legal standing certificate/good standing certificate:
Kaupparekisteriote ja ote Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Mukaan voi liittää myös kauppakamarin erikoistodistuksen, jossa todetaan, että yritys on perustettu ja toimii Suomen lakien mukaan.

– Criminal record/police report for all the persons who has the right to sign on behalf of the company.
Hankintamenettelyote eli rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten. Yhteisösakosta tehdään myös merkintä rikosrekisteriin.

– A certificate proving the lack of tax obligations
Verovelkatodistus

– A certificate proving the lack of social security obligations
Sairausvakuutusmaksut ilmenevät verovelkatodistuksesta, ja Työttömyysvakuutusrahastosta on mahdollista pyytää todistusta siitä, ettei maksuja ole rästissä.

– A certificate proving that the applicant is not under procedure of liquidation or bankruptcy issued.
Ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Lisätietoja julkisista hankinnoista:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

https://tem.fi/julkiset-hankinnat

https://www.hankinnat.fi/fi

https://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_fi.htm

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-cotent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0024-20160101&from=EN

 

Lue myös

KoulutusOnline täydentää opettajan työtä

Keudassa hyödynnetään KoulutusOnlinea osana opetusta. Verkkokoulutukset toimivat loistavana opintomateriaalina niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

Tartu mahdollisuuteen, Porvoo!

On tärkeää, että Porvoo haluaa kasvaa ja toimia aktiivisesti sen mahdollistamiseksi. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 Suomen...

Matkailualan toipuminen pandemiasta – uusi raportti

ETLA:n julkaiseman raportin on koonnut Nordic West Office ja ETLA on laatinut raporttiin skenaariolaskelmia koskevan osuuden. Suomen...