Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Sukupolvenvaihdos tuloverotuksessa

Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan tehdä kaupalla, jolloin toimintaa jatkava yritys tai henkilöt ostavat yrityksen aikaisemmalta omistajalta. Useimmissa tapauksissa myyjälle syntyy kaupasta verotettavaa luovutusvoittoa.

Verotettava luovutusvoitto lasketaan siten, että saadusta kauppahinnasta vähennetään myydyn omaisuuden poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen, kuten myyntikulujen, yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti kauppahinnasta tehdään kaavamainen vähennys eli hankintameno-olettama, jonka suuruus määräytyy myyjän omistusajan perusteella. Hankintameno-olettamana vähennettävä määrä on aina vähintään 20 prosenttia kauppahinnasta. Mikäli omaisuus on ollut myyjällä vähintään 10 vuoden ajan, vähennettävä määrä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta.

Hankintameno-olettamaa käytetään, jos todellinen hankintameno myyntikuluineen on pienempi kuin käytettävä hankintameno-olettama, ts. luovutusvoittoverotuksessa käytetään verovelvolliselle edullisempaa vaihtoehtoa. Hankintameno-olettama on käytössä vain luonnollisen henkilön verotuksessa.

Verotettavasta osuudesta maksetaan veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti. Siltä osin kuin verotettavan luovutusvoiton määrä on yli 30 000 euroa, veroa maksetaan 34 prosenttia.

Myynnin luovutusvoiton verovapaushuojennus

Saatu kauppahinta on kuitenkin tietyin edellytyksin kokonaan verovapaa luonnollisen henkilön luovutusvoittoverotuksessa. Verovapaa myynti on mahdollinen, mikäli kaupan kohteena on riittävän suuri osa osakeyhtiöstä, avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä. Ammatin- ja liikkeenharjoittajan yritysomaisuuden myyntiin tätä huojennussääntöä ei sovelleta. 

Kaupasta saatu voitto on verovapaa, kun

  • verovelvollinen luovuttaa avoimen tai kommandiittiyhtiön osuuden tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä,
  • saajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rintaperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa ja
  • omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta luovuttajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.

Mikäli yksikin edellytyksistä jää toteutumatta, luovutusvoitto on veronalaista.

Vähintään 10 prosentin omistusosuus

Jos sukupolvenvaihdoksessa myydään muun yhteisön kuin avoimen tai kommandiittiyhtiön osuus, kaupan kohteena tulee olla vähintään 10 prosentin osuus yhtiön varallisuuteen. Esimerkiksi osakeyhtiössä ratkaisevaa on osakkeiden tuottama oikeus yhtiön varallisuuteen. Äänioikeus voi olla pienempikin kuin 10 prosenttia. Verotuskäytännössä 10 prosentin sääntöä on lisäksi tulkittu siten, että jokaisen yksittäisen luovutuksen on oltava suuruudeltaan vähintään 10 prosenttia.

Luovutuksensaaja

Puolisoina pidetään TVL 7 §:n mukaan aviopuolisoiden lisäksi avopuolisoita, jotka ovat aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Huojennussäännön luettelo mahdollisista ostajista, jotka voivat ostaa yrityksen tai sen osan, on tyhjentävä. Esimerkiksi veljen lapsille tapahtuvaan luovutukseen ei sovelleta verovapaussäännöstä. Ostajan tulee olla lainkohdassa mainittu sukulainen. Huojennusta ei myönnetä esimerkiksi kauppaan, jossa yrityksen ostaa sukulaisten omistama yhtiö tai luovutuksena oleva kohdeyhtiö hankkii osakkeet itselleen esimerkiksi vanhemmilta ja osakkaina olevien lasten omistusosuus hankinnan myötä kasvaa.

Huojennuksen menettäminen

Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus menetetään, mikäli ostaja luovuttaa samaa omaisuutta edelleen, ennen kuin viisi vuotta on kulunut hänen saannostaan. Tällaisena luovutuksena pidetään myös luovutusta omalle osakeyhtiölle. Luovutuksena pidetään myös yhtiön purkamista.

Mikäli ostettu yritys myydään viiden vuoden karenssiajan kuluessa, jatkoluovutuksesta saatua voittoa laskettaessa edelleen myydyn omaisuuden hankintamenosta vähennetään se veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota ei pidetty omaisuuden myyneen henkilön veronalaisena tulona ensimmäisessä kaupassa. Laskusäännön seurauksena aikaisemmin verottamatta jäänyt luovutusvoitto tulee verotetuksi jatkoluovuttajalla.


Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


Ihmiset neuvojen takana

Tutustu asiantuntijoihimme ja lakimiehiimme. Jäsenetuihimme kuuluu maksuton neuvonta.
Lue lisää

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia

Tule päivittämään tietosi ja taitosi huippukouluttajiemme pitämiin koulutuksiin.
Lue lisää

Jäsenyys ja edut

Vaikutamme, verkostoimme ja tuemme liiketoiminnan kehittämistä.
Lue lisää

Lue myös Kauppakamarilehteä Kolme kysymystä verotuksesta

Lue myös

Neuvontapalvelut: Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Maailman tilanne muuttuu koko ajan. Kaikilla yrityksillä ja perheillä ei mene taloudellisesti hyvin. Jäävätkö laskunne maksamatta?

Neuvontapalvelut: Rahat jäivät saamatta, mitä verotuksessa tulee huomioida

Yrityksellä voi olla myös rahoituslainoja, joita se ei kykene maksamaan, mistä seuraa lainan myöntäjälle luottotappioita....

Tasavero on houkutteleva vaihtoehto

Kansainvälisesti verrattuna ansiotulojen verotuksen taso on Suomessa korkea ja lisäksi verotusta kiristää progressio. Olisiko nyt oikea hetki ottaa käyttöön tasavero.