Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin juristi.

Työhönpaluu lomautuksen päättyessä

Menettely lomautuksen päättämisessä riippuu siitä, onko lomautus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen lomautus on tehty tietyksi ennalta määritellyksi ajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen kesto on vain arvioitu.

Määräaikaisen lomautuksen päättyminen

Kun työntekijä on lomautettu määräaikaisesti, on jo lomautusilmoituksella ilmoitettu täsmällinen päättymispäivä ja seuraavana päivänä jatkuu työnteko. Määräaikainen lomautus päättyy siis lomautusilmoituksessa mainitun määräajan päättyessä. Työnantajan ei erikseen tarvitse ilmoittaa, kutsua tai muistuttaa lomautuksen päättymisestä.

Oikeuskäytännön mukaan määräaikaisesti lomautetun työntekijän lomautus ei jatku, vaikka työnantaja tai työntekijä eivät heti huomaisi reagoida määräajan päättymiseen. Jos työntekijä ei palaa työhön lomautuksen päätyttyä, työnantaja voi vedota edellytysten täyttyessä luvattomaan poissaoloon ja toimia sen mukaisesti.

Määräaikainen lomautus kestää lähtökohtaisesti koko ilmoitetun ajan. Käytännössä kuitenkin lomautuksen ennenaikaisesta päättymisestä voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä, jos työnantajalla on ennakkokäsityksestä poiketen työtä tarjolla jo ennen määräaikaisen lomautuksen päättymistä.

Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättäminen

Koska toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen tarkka päättymisajankohta ei lomautettaessa ole ollut työntekijän eikä työnantajankaan tiedossa, työnantajan on annettava työntekijälle lomautuksen päättymisestä ilmoitus. Ilmoitus annetaan vähintään seitsemää kalenteripäivää ennen töiden alkamista, ellei pidemmästä tai lyhyemmästä ilmoitusajasta ole sovittu työpaikalla tai työntekijän kanssa. Myös työehtosopimuksessa voi olla laista poikkeavia määräyksiä ilmoitusajasta.

Ilmoituksen muoto ja antamistapa on työnantajan päätettävissä, kunhan se tehdään todisteellisesti. Todistustaakka lomautuksen päättämisestä on siis työnantajalla. Suositeltavaa on ilmoittaa työn alkamisesta kirjeitse tai sähköpostilla. Suullinen ilmoitus on kuitenkin yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, kunhan se on todistettavissa. Jos työntekijää ei heti tavoiteta puhelimitse, on syytä lähettää ilmoitus lomautuksen päättymisestä kirjeitse tai sähköpostilla.

Päättymisilmoituksen on oltava selkeä ja yksiselitteinen. Työntekijän on ymmärrettävä olevansa nimenomaan velvollinen palaamaan työhön tiettynä ajankohtana.

Riittävänä päättämisilmoituksena ei ole pidetty vain työtilauksesta ilmoittamista tai yleisluonteista keskustelua, jossa työnantaja on kartoittanut lomautettuna olevien työntekijöidensä halukkuutta palata työhön.

Työntekijällä on velvollisuus palata lähtökohtaisesti vain työsopimuksensa mukaiseen työhön. Jos tarjolla on muuta kuin työsopimuksen mukaista työtä, työntekijän ei välttämättä tarvitse ottaa sitä vastaan, eikä tällaisen kieltäytymisen vuoksi työsuhdetta voida päättää.

Tilanne on toinen, jos työntekijä kieltäytyy palaamasta työsopimuksensa mukaiseen työhön. Tällöin tilannetta voidaan pitää työstä kieltäytymisenä ja se voi siten muodostaa jopa työsuhteen päättämisperusteen. Työnantajan on tällaisessa kieltäytymistilanteessa syytä ensin antaa työntekijälle kirjallinen varoitus eli ilmoittaa kieltäytymisen seuraukset ja uhata työsuhteen päättämisellä.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä vastaan, hän voi irtisanoa tämän toissijaisen työsopimuksensa sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautuksen ajaksi otettu toinen työ ei siis voi olla työhön palaamisen este.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Kysymyksiä vuosilomapalkan laskemisesta

Helsingin seudun kauppakamarin johtava juristi Kirsi Parnila Kauppakamarin neuvontapalveluista vastaa vuosilomapalkan maksamista koskeviin kysymyksiin.

Viikon kysymys: Mitä tulee tehdä, kun toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto tulee täyteen?

Olemme muutosneuvotteluiden seurauksena lomauttaneet yhden työntekijöistämme toistaiseksi. Työntekijälle annetun lomautusilmoituksen mukaan...

Viikon kysymys: Miten lomautuksen voi peruuttaa, siirtää tai keskeyttää?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.