Anette Laiho on lakimies ja hän neuvoo International House Helsingin (IHH) työnantajaneuvonnassa, Helsingin seudun kauppakamari.

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkattaessa

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista. Työnantajan on varmistauduttava siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa.

Varmistautumisvelvollisuus on voimassa koko työsuhteen ajan. Työnantaja tai tämän edustaja voi syyllistyä työnantajan ulkomaalaisrikkomukseen, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta pitää palveluksessaan ulkomaalaista, jolla ei ole oikeutta ansiotyön tekemiseen.

Jos työnantaja ottaa palvelukseensa muun kuin EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen tai tämän perheenjäsenen, hänen on viivytyksettä toimitettava TE-toimistolle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työnantajan tulee vakuuttaa, että ehdot vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Selvityksen ja vakuutuksen voi toimittaa sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelussa tai lähettämällä TE-toimistoon TEM 0.54 -liitelomakkeen sekä kopion työntekijän passista tai oleskelulupakortista. Lisäksi työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee ilmoittaa ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Työpaikalla tulee säilyttää tiedot ulkomaalaisesta työntekijästä ja hänen työnteko-oikeutensa perusteista työsuhteen aikana ja neljä vuotta työsuhteen päättymisestä. Työpaikalla säilytettävistä tiedoista tulee käydä ilmi ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU:n, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisuuteen, voimassa olevaan työntekijän oleskelulupaan vai muuhun ulkomaalaislaissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan sekä työntekoon oikeuttavan luvan voimassaoloaika. Jos lupa on kohdennettu vain tiettyyn työhön, tiedoista tulee käydä ilmi toimiala taikka työnantaja, jolle lupa on myönnetty. Tietojen tulee olla helposti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.

Työsopimuslain mukaan työnantajalle voidaan määrätä 1 000–30 000 euron suuruinen seuraamusmaksu, jos hän on työllistänyt laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen.


Anette Laiho
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.

Kysy neuvoa:

ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi
puh. +358 40 922 5126

Lisätietoa IHH:n työnantajille suunnatuista palveluista osoitteessa www.ihhelsinki.fi/employers

Lue myös

Neuvontapalvelut: Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Laissa asetetaan lisäksi velvollisuuksia toimeksiantajalle.

Neuvontapalvelut: Muistettavaa tuotannollis-taloudellisesta irtisanomismenettelystä

Tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtäviin irtisanomisiin liittyy monenlaisia menettelysäännöksiä, jotka työnantajan tulee muistaa.

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.